Akademia 5G

Akademia5G

Partner:

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Koordynatorem Akademii jest Loudy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 92A/10 (40-507 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835182, NIP 9542813632, REGON 385845578, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437,00 złotych (dalej: „Koordynator”) który działa w imieniu i na zlecenie Organizatora oraz Współorganizatora.

2. Partnerami Akademii są: Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 (02-326 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-02-50-995, REGON 012100784, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437,00 złotych (dalej: „Partner I”) oraz APA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 251 (44-105 Gliwice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274779, NIP 631-251-34-80, REGON 240566402, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych (dalej: „Partner II”). Partner I oraz Partner II zwani są łącznie: „Partnerami”.

§ 2 Przedmiot

1. Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg szkolenia pod nazwą „Akademia 5G” (dalej: „Akademia”).

2. Projekt ma charakter edukacyjny. Celem Akademii jest budowanie świadomości wśród przedstawicieli polskich przedsiębiorców/biznesu w zakresie najnowszych trendów, technik, technologii dotyczących sieci 5G.

3. Szkolenia w ramach Akademii będą̨ prowadzone w terminie od 9 kwietnia 2024r. do 28 maja 2024 zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (dalej: „Harmonogram”).

4. Akademia składa się z trzech sesji on-line oraz jednej w trybie stacjonarnym (dalej łącznie: „Sesje”).

5. Sesje online odbędą się za pośrednictwem platformy: Clickmeeting.com

6. Sesja stacjonarna odbędzie się w lokalizacji: Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0, Stanisława Konarskiego 22b, 44-100 Gliwice

7. W Sesji online może wziąć udział do 30 osób.

8. W Sesji stacjonarnej może wziąć udział do 100 osób.

§ 3 Uczestnictwo

1. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem a Akademii może dokonać zgłoszenia chęci udziału za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.akademia5g.pl (dalej: „Serwis”).

2. O przyjęciu do poszczególnych osób będzie decydować kolejność wpływu zgłoszeń.

3. Uczestnikami Akademii (dalej: „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria:

a) prowadząc działalność gospodarczą,
b) pełnią funkcje związane bezpośrednio lub pośrednio z obszarem 5G,
c)
zgłoszą chęć uczestnictwa w Akademii za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie do dnia 27 maja 2024 r. i
otrzymają̨ od Koordynatora informację o zakwalifikowaniu się do
Akademii.
d) zadeklarują obecność na trzech webinarach online i spotkaniu stacjonarnym w Gliwicach.

Warunkiem dokonania zgłoszenia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja a także
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Serwisie.

2. Koordynator do jednego dnia przed każdym wydarzeniem online lub stacjonarnie poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej osobę, która wyraziła chęć wzięcia udziału w Akademii, czy osoba ta zakwalifikowała się do uczestnictwa w Akademii.

3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Partnerzy są uprawnieni do nieodpłatnego wykorzystania przez czas nieokreślony wizerunku Uczestnika, w związku z jego udziałem w Akademii, w tym w szczególności w zakresie sieci Internet np. kanałów social media, stron internetowych, jak również prasy, wszelkich materiałów drukowanych oraz materiałów video.

§ 4 Przebieg Akademi

1. Zajęcia będą odbywać się w formie spotkań online z wykorzystaniem platformy dostarczonej przez Koordynatora. Koordynator przekaże dostęp do platformy Uczestnikom najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem wybranego spotkania Akademii.

2. Koordynator zapewnia profesjonalny charakter szkolenia. Zajęcia będą prowadzone przez osoby mające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie rozwiązań 5G.

3. Organizator zapewnia nieodpłatny udział w szkoleniach oraz dostęp do platformy online.

§ 5 Certyfikat Uczestnictwa

1. Koordynator przewiduje wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia dla Uczestników. Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa sygnowanego przez przedstawicieli Partnerów jest udział we wszystkich modułach Akademii. Za udział w każdym module rozumie się partycypację uczestnika w całym module, od rozpoczęcia, do zakończenia spotkania.

2. W przypadku odmowy wydania certyfikatu uczestnik ma prawo uzyskać informację na temat przyczyn tejże odmowy od Koordynatora.

3. Certyfikaty wydawane będą w formie papierowej oraz elektronicznej.

§ 6 Dane osobowe

1. Niezależnymi Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych osobowych w zakresie formularza są:
a) Partner I- Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 (02-326 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-02-50-995, REGON 012100784, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437,00 złotych,
b) Partner II- APA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 251 (44-105 Gliwice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274779, NIP 631-251-34-80, REGON 240566402, z wpłaconym w całości kapitałem
zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych.

2. Przekazane w zakresie formularza dane osobowe zostaną wykorzystane:
a) w celach marketingowych lub wysyłki zamówionej komunikacji elektronicznej, zgodnie z zakresem zgód udzielonym przez Uczestnika w Serwisie (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (dalej RODO),
b) przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej kwalifikację do udziału w Akademii (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska i APA Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przesłania wiadomości,
c) wykazania zgodności z prawem naszego działania (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska i APA Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu kiedy organy administracji mogłyby nas ukarać finansowo za niedopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,
d) dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska i APA Sp. z o.o.– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez okres, po którym przedawniają się roszczenia.
3. Podanie danych jak również wyrażenie zgód dostępnych w zakresie Serwisu nie jest wymogiem ustawowym jednakże jest wymagane w związku z nieodpłatnym charakterem Akademii.
4. Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach umów agencyjnych wykonują w imieniu i na zlecenie poszczególnych Partnerów czynności związane z realizacją Akademii, w tym w szczególności będzie to Koordynator.
5. W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę wysyłając informację o tym na adres projekt@loudy.pl
6. Przysługuje Państwu również prawo do:
a) żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
d) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

7. W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska lub wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

8. Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.

9. Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

10. Jeśli uznacie Państwo, że któryś z administratorów przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Administratorzy powołali inspektorów ochrony danych osobowych, odpowiednio:
Orange Polska – inspektorochronydanych@orange.com APA Sp. z o.o., APA- rodo@apagroup.pl

12. Dodatkowo w przypadku Orange Polska szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.orange.pl/mojedane

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Koordynatora oraz w Serwisie (adres: www.akademia5g.pl)